ALGEMEEN VOORWAARDEN


1. Algemeen
1.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. I-wawa behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.2 I-wawa garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Het verzenden gebeurd binnen 24 na bijschrijving op onze rekening. Met uitzondering van zon- en feestdagen.Wij maken gebruik van de diensten van Belgische post en TNT-post. Deze levert doorgaans binnen 1-3 werkdagen binnen Nederland en 2-6 werkdagen in overige landen. Leest u verder ook de informatie bij Bestelinformatie

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW.

4. Zichttermijn
4.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.
4.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een e-mail te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief verzendkosten) zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.
4.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij I-wawa, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van I-wawa. I-wawa houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 I-wawa respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 I-wawa maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 I-wawa garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. (indien van toepassing)

7. Overeenkomst
7.1 I-wawa behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van I-wawa gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tevens is het niet toegestaan afbeeldingen te kopi?ren zonder tostemming van I-wawa.

9. Overmacht
9.1 I-wawa is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van I-wawa alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 I-wawa behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is I-wawa gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 I-wawa is niet aansprakelijk voor vertraging, schade, verlies of diefstal bij Belgische post of TNT-post . U kunt ten alle tijden kiezen voor aangetekende of verzekerde verzending.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Belgishe recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen I-wawa en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het betreffende arrondissement  kennis, tenzij I-wawa er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.